การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ที่ผ่านมา

เดือน มิ.ย.๕๘

เดือน มี.ค.๕๘

เดือน ก.พ.๕๘