ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

 

 

ตำแหน่ง

พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ

ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

และเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก ยุทธนา ดวงจันทร์

เลขานุการคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์

ภัณฑารักษ์