การจัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีการจัดแสดงสาระความรู้ที่เป็นการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องผ่านวัตถุ สิ่งของ เอกสารอันทรงคุณค่า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจาก ห้องฉายวีดิทัศน์ที่จะพาผู้ชมย้อนเวลาไปในอดีตในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้บรรยากาศเสมือนผู้ชมนั่งอยู่ในอู่เรือหลวง

จากนั้นภัณฑารักษ์จะพาท่านผู้ชมไปยัง ส่วนจัดแสดงชั้นบน ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ความเป็นมาของ กรมอู่ทหารเรือ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการต่อเรือ กระบวนการสร้างเรือรบ การจัดสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  มีส่วนจัดแสดงอยู่ ๕ ส่วน คือ From the Palace to the Royal Dockyard,   From the Royal Dockyard to the Naval Dockyard Department, His Majesty the King and the Naval Architecture, Sea Power Reinforcement for the Thai Navy, and Thailand Heritage and Culture Conservation

 

 

ต่อมาเป็นส่วนจัดแสดงชั้นล่าง  เล่าเรื่องกระบวนการซ่อมทำเรือ ผลงานการซ่อมทำเรือสำคัญ ๆ ผลงานทางช่าง  ผลงานการช่วยเหลือประชาชน งานอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ มีส่วนจัดแสดง ๒ ส่วนคือ Prepare Ships for Battles and Thailand Dockyard and Shipbuilding Industry

 

 

 

วัตถุจัดแสดงที่สำคัญ

 

     

ปากกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงูเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

     

ค้อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงู เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

     

สมุดบันทึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานให้กรมอู่ทหารเรือ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูและปล่อยเรือลงน้ำ

     

ขวานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงใช้ในพิธีปล่อยเรือ

ต.๙๙๑ ลงน้ำ

     

กล้องดูเนื้อโลหะ

     

เตาเผาหมุดย้ำ

     

เครื่องทดสอบโลหะ พ.ศ.๒๔๗๙

     

หนังสือข้อบังคับน่าที่การกลจักร์

พ.ศ.๒๔๕๗