วัตถุประสงค์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

 

กรมอู่ทหารเรือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมในการเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางช่าง เครื่องจักรกล และเอกสารอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสร้างเรือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการต่อเรือ อีกทั้ง เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการต่อเรือรบ เรือพระที่นั่ง งานอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ ตลอดจนผลงานทางช่างที่เป็นมรดกทางปัญญาของกรมอู่ทหารเรือ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน