พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กับงานนาวาสถาปัตย์

 

จัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในด้านการต่อเรือ จากที่ทรงสนพระราชหฤทัยงานช่างตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ทรงออกแบบและต่อเรือใบมด ซูเปอร์มด ไมโครมด และทรงกีฬาแล่นใบ แนวพระราชดำริที่พระราชทานให้กองทัพเรือต่อเรือรบขึ้นใช้เอง    ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๑ ขยายผลสู่  ชุดเรือ ต.๙๙๑ และชุดเรือ ต.๙๙๔ ตามลำดับ